נוהל תמיכות מועצה מקומית ביר אל מכסור 

תבחינים למתן תמיכות לשנת 2022 - נוהל לפרסום.pdf